Home   |   About Journal   |   Editorial Board   |   Youth Editorial Board    |   Instruction   |   Ethics Statement   |   Open Access   |   Contacts Us   |   中文
  Office Online  
    Submission Online
    Peer Review
    Editor-in-chief
    Office Work
  Journal Online
    Accepted
    Current Issue
    Advanced Search
    Archive
    Read Articles
    Download Articles
    Email Alert
    
Top Read Articles
Published in last 1 year |  In last 2 years |  In last 3 years |  All

1 [Discovery and sedimentary environment of dinosaur fossils from Shaximiao Formation in Wangcang County, Sichuan Province] 2023 Vol.10(4):57-64
QIN Yulong, YE Chunlin, ZHAN Hanyu, LI Zheng, XIONG Changli, YANG Xuejun [Abstract] ( 198 ) [HTML 0 KB][PDF 30499 KB] (62)
2 [Magmatism and tectonic evolution of metamorphic basement in Carajás area of Brazil] 2023 Vol.10(5):57-70
ZENG Yong, LIU Yi, GUO Weimin, SHEN Mangting, XU Ming [Abstract] ( 186 ) [HTML 0 KB][PDF 6162 KB] (218)
3 [Review on the progress of prospecting for three types of rare mineral resources in China and suggestions for the new round of prospecting] 2023 Vol.10(5):1-8
WANG Denghong, LIU Shanbao, WANG Chenghui, YU Yang, ZHAO Zhi, DAI Hongzhang [Abstract] ( 80 ) [HTML 0 KB][PDF 2078 KB] (438)
4 [Application of geophysical and geochemical exploration methods in Xilingchong Pb-Zn polymetallic deposit of Jinzhai County] 2023 Vol.10(3):34-40
ZHANG Luoyi, WANG Xirong, WANG Xuewu, QIAN Desong [Abstract] ( 76 ) [HTML 0 KB][PDF 9297 KB] (53)
5 [Progress and main achievements of public welfare oil and gas survey in Xinjiang] 2023 Vol.10(3):1-15
YANG Youxing, GAO Yongjin, ZHOU Xingui, BAI Zhongkai, SUN Xiangcan, ZHANG Yuanyin, LIU Yalei, HAN Miao, LI Qingyao, MIAO Miaoqing [Abstract] ( 74 ) [HTML 0 KB][PDF 51060 KB] (117)
6 [Characteristics and utilization route discussion of quartz sandstone in Muchuan area of Sichuan Province] 2023 Vol.10(5):34-42
ZHANG Hangfei, HAN Xiaoying, YANG Linlong, ZHONG Qiangsheng, CHEN Dongfang [Abstract] ( 70 ) [HTML 0 KB][PDF 4648 KB] (83)
7 [Heavy metal elements distribution in the surface soil of coastal wetland in Southern Laizhou Bay and ecological risk assessment] 2023 Vol.10(5):82-90
YU Xingchen, ZHANG Jiahao, WANG Qingtong, WANG Haigen, YANG Peng, MAO Fangsong, ZHAI Rujia [Abstract] ( 69 ) [HTML 0 KB][PDF 4061 KB] (118)
8 [Gas bearing potential and exploration strategy of organic shale in Guangxi] 2023 Vol.10(3):16-24
CHEN Jiyu, WANG Ruihu, CEN Wenpan, WANG Laijun, LU Jipu, CHEN Haiwu, ZHANG Meiling, CAO Shufang [Abstract] ( 68 ) [HTML 0 KB][PDF 2661 KB] (68)
9 [Research progress and prospect of environmental geochemical investigation of persistent organic pollutants] 2023 Vol.10(3):117-130
MA Jiabao, LIU Siwen, WEI Jixin, HUANG Yi, MA Chenge [Abstract] ( 66 ) [HTML 0 KB][PDF 8164 KB] (63)
10 [Weathering degree determination of volcanic rocks: A case study of Late Permian ultrabasic rocks and basic basalts in Western Guizhou Province] 2023 Vol.10(6):50-59
LIU Decheng, WANG Weidong [Abstract] ( 64 ) [HTML 0 KB][PDF 2915 KB] (39)
11 [Investigation and analysis of geothermal resources in Pingyuan County of Shandong Province] 2023 Vol.10(4):9-17
WANG Xiuqin, YAN Yan, BAI Tong, ZHOU Hailong, LU Zewa [Abstract] ( 58 ) [HTML 0 KB][PDF 13471 KB] (54)
12 [Discovery of the bastnaesite-fluorite-barite-calcite type REE ore in the periphery of Maoniuping deposit in Sichuan Province and its significance] 2023 Vol.10(5):9-16
ZHAO Zhi, WANG Denghong, LIU Shanbao, WANG Wei, YU Yang, JI Debao, HE Bin, YU Feng, MIAO Hao, BAN Xiyu, JIN Yanan [Abstract] ( 58 ) [HTML 0 KB][PDF 6354 KB] (109)
13 [Analysis of spatial heterogeneity of soil substrate in mountainous plain transition area: A case study of Eastern Yi County of Hebei Province] 2023 Vol.10(3):60-66
WANG Xian, LU Min, HOU Hongxing, SUN Xiao, WANG Haohao, QIAO Yanyi, LIU Yong [Abstract] ( 57 ) [HTML 0 KB][PDF 12603 KB] (45)
14 [Surface deformation monitoring of Saige Tower in Shenzhen based on SBAS Technology] 2023 Vol.10(3):110-116
YAO Jianqun, WU Yang [Abstract] ( 55 ) [HTML 0 KB][PDF 24895 KB] (27)
15 [Geological characteristics, diagenesis and mineralization of key gold concentration areas in Liaoning Province] 2023 Vol.10(4):37-45
YUAN He, BAI Yinzeng, GENG Shufeng, HONG Xiuwei, WANG Denghong [Abstract] ( 55 ) [HTML 0 KB][PDF 13908 KB] (58)
16 [Tectonic facies classification and mineralization of Hebei Province] 2023 Vol.10(3):75-83
SONG Shujun, SONG Lijun, CHEN Zhinan [Abstract] ( 54 ) [HTML 0 KB][PDF 9164 KB] (69)
17 [Progress of commonweal helium resource survey and research] 2023 Vol.10(4):1-8
LI Yuhong, ZHOU Junlin, HAN Wei, WEI Jianshe [Abstract] ( 50 ) [HTML 0 KB][PDF 16211 KB] (82)
18 [Classification system investigation of marine natural resources] 2023 Vol.10(3):84-94
CHEN Bin, WANG Milei, ZOU Liang, XUE Biying, QIU Jiandong, HU Rui, YUE Baojing, XU Gang, LIN Xi [Abstract] ( 49 ) [HTML 0 KB][PDF 2065 KB] (132)
19 [REE geochemical characteristics and geological significance of Silurian sandstone in Yongshun area of Northwestern Hunan] 2023 Vol.10(3):67-74
XIONG Miao, ZOU Guangjun, ZHANG Xiaoyang, LI Gang [Abstract] ( 47 ) [HTML 0 KB][PDF 3718 KB] (60)
20 [Ecological assessment in Bayan-Fangzheng area of Harbin based on remote sensing method] 2023 Vol.10(6):111-119
CHEN Zhuo, LIU Tao, DUAN Mingxin, SONG Haonan, ZHAO Xidong [Abstract] ( 47 ) [HTML 0 KB][PDF 4525 KB] (66)
21 [Structural evolution characteristics of Campos Basin of South America and the influence of its tectonic activities on hydrocarbon accumulation conditions] 2023 Vol.10(4):46-56
YANG Songqi, HE Shan, ZHENG Qiugen, TIAN Naxin, TAO Chongzhi, ZHANG Yi [Abstract] ( 47 ) [HTML 0 KB][PDF 25995 KB] (41)
22 [Application of comprehensive geophysical prospecting method in concealed karst area: A case study from Ning 2019H18 drilling platform in Changning shale gas area] 2023 Vol.10(4):18-28
CAI Congde, XIE Lincheng, HE Zhihao, ZHU Xiafei, HUANG Teng [Abstract] ( 46 ) [HTML 0 KB][PDF 32273 KB] (31)
23 [Characteristics and implication of Weiboshan rare metal mineralization belt in Beishan area of Inner Mongolia] 2023 Vol.10(6):13-24
HU Erhong, KANG Jianfei, HU Yuchao, SUN Hao, HOU Yong, SU Bin [Abstract] ( 46 ) [HTML 0 KB][PDF 7596 KB] (43)
24 [Remote sensing investigation and development distribution regularity of collapse and landslide geological hazard potentials along National Highway 219] 2023 Vol.10(5):99-108
LIU Wen, WANG Meng, WANG Peng, LUO Feng, HE Zhijie, YU Tianbin [Abstract] ( 46 ) [HTML 0 KB][PDF 6061 KB] (85)
25 [Important nonmetallic metallogenic tectonic setting and metallogenic series in Hebei Province] 2023 Vol.10(3):41-53
WANG Jing, WEN Yanxing, SONG Lijun, SONG Shujun, WANG Tianzi [Abstract] ( 46 ) [HTML 0 KB][PDF 19642 KB] (76)
26 [Application of natural-source surface wave exploration in Xiaobaozhuang iron deposit of Anhui Province] 2023 Vol.10(3):54-59
LU Xing, CUI Xianwen, TANG Zhengjiang, GAO Changsheng [Abstract] ( 46 ) [HTML 0 KB][PDF 7802 KB] (35)
27 [Research on water source protection based on Visual MODFLOW groundwater numerical simulation] 2023 Vol.10(5):91-98
CAO Zhendong, TAN Tingjing, YANG Mingxing, SONG Xiaoqing, PU Xiuchao [Abstract] ( 44 ) [HTML 0 KB][PDF 5936 KB] (83)
28 [3D spatial distribution of Quaternary sedimentary strata in Zhengzhou] 2023 Vol.10(5):128-134
WANG Yongcheng, ZHANG Bingchen, LI Qingkang, REN Liping, XU Lianfeng, SONG Lei, FAN Xiaolei [Abstract] ( 44 ) [HTML 0 KB][PDF 3103 KB] (190)
29 [Metallogenic regularity and prospecting prediction geological model of Qingchengzi ore concentration area in Eastern Liaoning Province] 2023 Vol.10(5):43-49
GENG Shufeng [Abstract] ( 44 ) [HTML 0 KB][PDF 2926 KB] (87)
30 [New prospecting findings and potential analysis of Zhugongtang lead-zinc deposit in Northwestern Guizhou] 2023 Vol.10(3):25-33
WU Dawen, CAI Jingchen, HE Lianglun, WANG Jun, YANG Tian, HUANG Qing [Abstract] ( 43 ) [HTML 0 KB][PDF 20781 KB] (82)
Copyright © Editorial Board of
Supported by: Beijing Magtech